Co powinien umieć 6 latek gdy idzie do szkoły

W oparciu o obserwacje prowadzone przez nauczycielki oraz arkusze diagnostyczne przeprowadzana jest diagnoza dojrzałości szkolnej osiąganej przez 6 – latka.
Diagnoza przeprowadzana jest dwa razy w roku:

I – wrzesień – październik,
II – marzec – kwiecień.
Rodzice otrzymują w listopadzie wstępne informacje na temat zdobytych umiejętności i wiadomości swoich dzieci. Natomiast do 30 kwietnia otrzymują w formie pisemnej „Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej”.
W oparciu o podstawę programową oraz własną pracę z dziećmi na co dzień, postanowiłam zapoznać Państwa z umiejętnościami, które powinny osiągnąć Wasze dzieci w przedszkolu
i przy pomocy rodziców, a one ułatwią dzieciom start w szkole.
Umiejętności i wiadomości społeczne dzieci:
- rozumie co mówią i czego oczekują dorośli i inne dzieci,
- przestrzega reguł, które obowiązują w grupie,
- współdziała w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
- ma nawyk mówienia: proszę, dziękuje, przepraszam, dzień dobry, do widzenia,
- zna imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
- potrafi spokojnie, bez lęku rozstać się z rodzicem przed wejściem do szkoły.
Zdrowie i sprawność ruchowa:
- dba o swoje zdrowie i zaczyna się orientować w zasadach zdrowego żywienia,
- jest sprawne ruchowo na miarę swoich możliwości,
- uczestniczy w zabawach ruchowych, zabawach i grach na boisku, sali gimnastycznej,
- stara się w miarę swoich możliwości wykonywać polecenia.
Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych:
- potrafi rozumnie zachować się w sytuacji zagrożenia ( wie, gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić),
- umie bezpiecznie poruszać się po drogach,
- powinno mieć rozeznanie, gdzie można bezpiecznie się bawić ,
- zna zagrożenia płynące ze strony ludzi, zwierząt i roślin i unika ich.
Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i utrzymywanie porządku:
- samodzielnie korzysta z toalety,
- potrafi samo się ubrać, rozebrać, przebrać w strój gimnastyczny,
( założyć skarpetki, rajstopy, zapiąć guziki, suwak, „przewrócić” koszulkę, spodnie na prawą
stronę, zawiązać sznurowadła),
- odpowiednio zachować się przy stole podczas posiłków,
- powinno dbać o rzeczy osobiste rzeczy i nie narażać ich na zgubienie,
- utrzymuje porządek w swoim otoczeniu np. na biurku.
Rozwój mowy:
- ważne jest, aby usunąć wady wymowy przed pójściem do szkoły,
Jeśli dziecko ma kłopoty artykulacyjne to mnożą się trudności w czytaniu i pisaniu, dziecko
wtedy pisze tak jak mówi.
- dziecko ma umieć zwracać się bezpośrednio do nauczyciela,
- umie regulować oddech, by mówić płynnie, niezbyt głośno,
- ważne, by dziecko potrafiło uważnie słuchać, pytać o niezrozumiałe fakty oraz formułować
dłuższe logiczne wypowiedzi.
Gotowość do nauki czytania i pisania:
- dziecko ma orientować się na kartce papieru i rozumieć sens poleceń typu: zaznacz w
lewym górnym rogu kartki np. kropkę,
- zaczynać pisać, rysować szlaczki od lewej do prawej,
- rozpoznawać i zapamiętywać to, co jest na obrazkach,
- ważna jest sprawność rąk oraz współpraca ręki i oka, potrzebna w początkowej nauce
pisania, rysowania i wycinania,
- z uwagą słuchać opowiadań, baśni, rozmawiać o książkach, interesować się nimi,
- musi umieć układać krótkie zdania, dzielić je na wyrazy, wyrazy na sylaby,
- musi umieć wyodrębniać głoski na początku i końcu wyrazu,
- odczytywać krótkie podpisy pod obrazkami, napisy pod szyldami.
Edukacja matematyczna:
- umie liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie od poprawnego,
- wyznaczać wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych przedmiotach,
- umie ustalić równoliczność dwóch zbiorów,
- umie posługiwać się liczebnikami porządkowymi,
- orientuje się w schemacie własnego ciała,
- odróżniać stronę lewą od prawej, określa kierunki i ustala położenie przedmiotu w stosunku do własnej osoby,
- ważne by rozumiało sens pomiaru długości i orientowało się w prostych sposobach mierzenia (krokami, stopa za stopą),
- zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodni i miesięcy w roku,
Wychowanie przez sztukę:
-wie, jak należy zachować się na uroczystościach, w kinie, teatrze,
- odgrywa role w zabawach teatralnych, przedstawieniach,
- śpiewa piosenki,
- dostrzega zmiany w muzyce i wyraża je ruchem,
- potrafi wystukać prosty rytm za pomocą klocków, instrumentów perkusyjnych,
- w skupieniu słucha muzyki w tym także poważnej,
- wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych – wykorzystuje kredki świecowe, ołówkowe, farby plakatowe, potrafi lepić z plasteliny, modeliny, drzeć papier, sprawnie i bezpiecznie posługiwać się nożyczkami,
- prawidłowo trzyma łyżkę, ołówek, pędzel,
- wznosi konstrukcje z klocków,
- tworzy kompozycje np. z materiałów przyrodniczych,
- interesuje się urządzeniami technicznymi używanymi w domu, próbuje zrozumieć jak działają i zachowuje ostrożność przy ich korzystaniu.

Wychowanie dla poszanowania zwierząt i roślin:
- nazywa i wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych: pole, łąka, las,
- wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt i wzrostu roślin,
- potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku i wie, jak człowiek może je chronić i pomóc np. przetrwać zimę.
Wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne:
- wymienia imiona i nazwiska bliskich z rodziny, wie gdzie pracują,
- wie, jakiej jest narodowości, jak nazywa się jego kraj i stolica,
- zna godło i flagę państwa,
- zna hymn polski i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.