Procedura postępowania z dzieckiem chorym i przewlekle chorym

Procedura postępowania z dzieckiem chorym i przewlekle chorym obowiązująca w Przedszkolu Publicznym nr 24 „Chatka Puchatka” w Opolu
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189),
2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1866),
3. art. 5 i 155 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
6. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 31 sierpnia 2015r.
7. Statut przedszkola.

Cel procedury

W Przedszkolu Publicznym nr 24 „Chatka Puchatka” w Opolu wprowadzona procedura ma zapewnić ochronę zdrowia i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką przedszkola. Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, podczas jego pobytu w przedszkolu.
Zakres procedury
Procedura reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do dzieci chorych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Postanowienia ogólne

1. W Przedszkolu Publicznym nr 24 „ Chatka Puchatka” w Opolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków ( syropów, maści, antybiotyków, żelów itp.) oraz preparatów zdrowotnych,
2. Zakaz nie dotyczy dzieci, które nie tolerują jazdy autokarem w dniu wycieczki ( podawanie leków lokomocyjnych) oraz dzieci przewlekle chorych ( podawanie leków, aby umożliwić mu korzystanie z edukacji przedszkolnej).
3. Rodzice /prawni opiekunowie są zobowiązani przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
4. Dzieci w stanach: infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące; chorób skórnych, zakaźnych, z zapaleniem spojówek oraz po urazach np. złamaniach kończyn dolnych i górnych, zabiegach chirurgicznych itp. nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

Uczestnicy postepowania- zakres odpowiedzialności

 Rodzice / prawni opiekunowie

1. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest udzielanie wszelkich informacji dotyczących dolegliwości dziecka, poważnych chorób, chorób przewlekłych (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.)
2. Informacje przekazujemy do dyrektora przedszkola lub nauczyciela grupy wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym aktualnym zaświadczeniem lekarskim o przebiegu choroby przewlekłej dziecka. Rodzic ma obowiązek napisać dokładną instrukcję dotyczącą sposobu podawania leku oraz dołączyć do dokumentacji ulotkę od leku .
3. W przypadku choroby lokomocyjnej rodzice/prawni opiekunowie również składają zgłoszenie pisemne. ( zał. 5 )
4. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicach/prawnych opiekunach spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu w przedszkolu.
5. W przypadku występowania chorób przewlekłych u dziecka rodzice/prawni opiekunowie omawiają z nauczycielami sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka, podania wlewki doodbytniczej do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego i rodzica/prawnego opiekuna, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
6. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka przewlekle chorego w formie oświadczenia pisemnego wyrażają zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego.
7. W przypadku dziecka przewlekle chorego jeżeli zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postepowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu. ( zał. 1 )
Nauczyciele
1. Nauczyciele w razie potrzeby na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
2. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy (podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp.) natychmiast powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o dolegliwościach dziecka, dyrektora oraz sporządza odpowiednią notatkę w dokumentacji.
3. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
4. Nauczyciel opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców/prawnych opiekunów lub osób upoważnionych.
5. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, zatrucia ) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przed medycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców/prawnych opiekunów i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
6. W przypadku dziecka przewlekle chorego jeżeli zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel lub pracownik przedszkola, który odbył szkolenie z zakresu postepowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu. ( zał. 2 )
7. Jeśli nauczyciel/pracownik przedszkola wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy: a) zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania, b) wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do podawania leków, kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę itp. c) powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka, d) na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) dwie osoby do podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę czynność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i godzinę (zał. 3)
8. Nauczyciel upoważniony do podawania leku wraz z osobą nadzorującą podawanie leku każdorazowo zaraz po podaniu leku umieszczają go w wyznaczonym przez dyrektora miejscu zabezpieczając przed dostępem przez osoby nieupoważnione.
9. W sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego nauczyciel równocześnie powiadamia pogotowie ratunkowe, rodziców/prawnych opiekunów, dyrektora. ( zał. 4)

Dyrektor

1. Podejmuje działania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki zdrowotnej dla dzieci.
2. Dyrektor monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym ochronę zdrowia.
Postanowienia końcowe
1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego nr 24 „Chatka Puchatka: w Opolu oraz rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.
2. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice/prawni opiekunowie zostają zapoznani poprzez stronę www przedszkola.
3. Procedura postepowania z dzieckiem chorym i przewlekle chorym wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Upoważnienie rodziców/prawnych opiekunów do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim.
Załącznik nr 2– Zgoda nauczyciela do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą.
Załącznik nr 3 – Rejestr podawanych leków.
Załącznik nr 4 – Zgoda rodziców/prawnych opiekunów do wezwania karetki pogotowia ratunkowego w razie pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
Załącznik nr 5 – Upoważnienie rodziców/prawnych opiekunów do podawania leków dziecku z chorobą lokomocyjną.